programssign.jpg (9923 bytes)

afterdark.jpg (19375 bytes)

goodam.jpg (12437 bytes)

lovecruiseam.jpg (14066 bytes)

hottest10.jpg (15393 bytes)

noontime.jpg (14347 bytes)

lovecruisepm.jpg (18309 bytes)

musicdrive.jpg (15775 bytes)

sundown.jpg (16642 bytes)

lovecruisenite.jpg (13644 bytes)

golden.jpg (13248 bytes)

afterdark.jpg (19375 bytes)

greatones.jpg (15780 bytes)

top30countdonw.jpg (19767 bytes)

bestbyreq.jpg (13451 bytes)

angbagongbituin.jpg (15377 bytes)

classic.jpg (15682 bytes)

greatones.jpg (15780 bytes)

sundayatthemem.jpg (15892 bytes)

streams.jpg (16667 bytes)

goldensounds.jpg (16513 bytes)


Mon-Sat

12 mm-4 am

 

 

 

4-9 am

 

 

 

 

9-11 am

 

 

 

11 am-12 nn

 

 

 

 

12 nn-1 pm

 

 

 

 

1-3 pm

 

 

 

 

3-5 pm

 

 

 

5-6 pm

 

 

 

 

6-9 pm

 

 

 

 

9 pm-12 mn

 

 

 

Sundays

12 mn-5 am

 

 

 

5-7 am

&

3-5 pm

 

 

7-10 am

 

 

 

 

10 am-12 nn

 

 

 

12 nn-1 pm

 

 

 

 

1-3 pm

 

 

 

 

 

3-5 pm

 

 

 

5-8 pm

 

 

 

 

8-8:30 pm

 

 

 

 

8:30 pm-12 mn